Evlilik Kredisi Başvurusu (Devlet Destekli)

Evlilik Kredisi Başvurusu (Devlet Destekli)

Vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarına çözümler sunma adına hükümette bulunan bakanlıklar sosyal yaşama destek sağlama adına birçok hizmeti ortaya koymaktadır. Her bakanlığın kendi hizmet bölgesine göre ortaya koymuş olduğu bu hizmetler devlet eliyle yapıldığından dolayı birçok ihtiyacı karşılamaktadır. Son yıllarda devlet eliyle yapılan sosyal hizmetlere bakıldığında genç nüfusun yetişmesine yönelik eğitim, sosyal yaşam ve gelecekleri yönündeki planlar bazı alınmaktadır. Verilen bu hizmetler ile alakalı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gençlerimiz için devlet destekli evlilik kredisinin mimarı olarak ön plana çıkmıştır.

10.000 TL Evlilik Desteği Şartları

Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da büyük katkıları ile hayata geçirilen bu proje sayesinde 18 ile 24 yaş aralığında bulunan gençlerimize 10.000 TL’lik kredi desteği verilmektedir.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte bundan böyle gençlerimiz evlenirken zorlanmalarına gerek kalmayacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlemiş olduğu şartları sağlayan ve Türk Ceza Kanununda belirtilen ağır suçlar kapsamındaki cezaları siciline işletmeyen her bir gencimiz faydalanabilecektir. Devlet destekli evlilik kredisi 10.000 TL ile sınırlandırılmış olup ödeme noktasında 4 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Geri ödeme süresinden öncesinde de bakanlık tarafından 1 yıl geri ödemesiz olup toplamda 5 yıllık bir geri ödeme süresi belirlenmiştir. Ertelemeli süre eğer evlenen gençlerimizin ilk yıl çocuklarının olması ile birlikte 1 yıl daha ötelenerek, 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl içerisinde bitirilmesi isteniyor. Ayrıca bu uygulama devlet yurtlarında kalan, yetim ve öksüz gençlerimiz içinde geçerlidir.

Evlilik Kredisi

Evilik kredisi alma şartları, evlilik kredisi nasıl alınır, 2018 evlilik kredisi başvurusu, evlilik kredisi veren bankalar ile alakalı bilgilere ulaşmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Vatandaşlarımızın sosyal yaşam standartlarını daha iyi hale getirebilmek için devlet eliyle birçok imkan sunulmaktadır. Bakanlıklar bünyesinde yapılan çalışmalar doğrultusunda birçok yenilik ortaya konulmaktadır. Son yıllarda sosyal yaşam standartlarını düzenleme adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca devlet destekli evlilik kredisi ortaya atılmıştır. Buna göre bakanlığın belirlemiş olduğu şartlar dahilinde evlenmeyi düşünün gençlerimize maddi destek sağlaması adına faizsiz evlilik kredisi verilmektedir.

Düğün Kredisi Veren Bankalar

Evlilik kredisi veren bankalar aşağıda sıralanmıştır.

 • Ziraat Bankası
 • Vakıfbank
 • Halkbank
 • Yapıkredi Bankası
 • Vakıfbank
 • Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
 • Şekerbank
 • QNB Finansbank
 • Odeabank
 • Denizbank

Devlet destekli evlilik kredisi nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıdaki şartlar dahilinde devlet destekli faizsiz evlilik kredisi verilmektedir. Buna göre;

 • Evlenecek olan çiftlerimiz 18-24 yaş arasında olmalı.
 • Türk Ceza Kanununda yer alan ağır suçlardan herhangi biri ile cezalandırılmamış olmak.
 • Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyecek durumda olmak.

Tüm bu kriterleri sağlamış olan bay bayan her Türk vatandaşı devlet destekli faizsiz evlilik kredisinde faydalanabilmektedir. Bakanlığın belirlemiş olduğu şartları sağlayan her vatandaşımıza faizsiz 1 yıl geri ödemeksizin 10.000 TL evlilik kredisi devletimiz tarafından verilecektir. Kredinin toplamda geri ödeme süresi 4 yıl ile sınırlandırılmış olup verilecek olan kredi kamu bankası aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılacaktır. Ayrıca evlenip ilk yıl çocuk sahibi olan ailelerin evlilik kredisi 1 yıl ötelenebilecektir.

Evlilik Kredisi

Evlilik Kredisi Başvurusu

Devlet destekli evlilik kredisi nasıl alınır ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer detay ise, üniversite mezunu olan vatandaşlarımız için yaş aralığı 26 yaşına kadar uzatılmıştır. Evlenecek olan çiftlerimizden herhangi biri yetim veya devlet yurtlarında kalmış ise, kredinin geri ödemesi yine bakanlık tarafından en az 2 yıl olarak ötelenmek şartıyla 4 yılda geri ödenmesi istenecektir.

Evlilik kredisi bankalar aracılığı ile verileceği için evlenmeyi düşünen çiftlerimiz başvuru için bankaların şubelerini kullanmaları gerekecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da destekleri ile vatandaşlarımızın sosyal yaşam standartlarının arttırılması devletimiz eliyle planlanmıştır.

Çeyiz hesabı ve devlet katkısı mevzuatı

EK MADDE 2- (1) 27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahiplerinin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanuna tabi bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına Devlet katkısı ödenir.

İlgili  Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar

(2) Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla düzenli ödeme planına ve/veya hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5.000 Türk Lirasını geçmeyecek miktarda ödenir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, karşılanır. Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(4) Bankalar nezdinde çeyiz hesabı açılmasına, çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenmesine, hesaba yapılacak ödemelere ve türlerine, hak ediş sürelerine, Devlet katkısı oranlarına, çeyiz hesabına yapılacak Devlet katkısı ödemelerine, ikinci fıkrada belirlenen azami tutarı hak ediş sürelerine göre azaltmaya ve hesapların denetimi ile bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankası çeyiz hesabı açarak devlet destekli çeyiz parasına başvurusu yapabilir devlet desteği evlilik kredisi alabilirsiniz.

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşı olan veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına giren kişilerin çeyiz hesabı ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat ve katılım bankalarını,

c) Birikim: Çeyiz hesabında biriken ödemeler ile getirilerin toplamını,

ç) Çeyiz hesabı: Bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu olarak bu Yönetmelik kapsamında açılan hesabı,

d) Devlet katkısı: 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre Bakanlık bütçesinden bu amaçla konulan ödenekten karşılanan ve hak sahiplerine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla defaten ödenen tutarı,

e) Dönem: Çeyiz hesabının açıldığı tarihi takip eden oniki aylık sürelerin her birini,

f) Düzenli ödeme: Sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre aylık veya üç aylık olarak yapılan ödemeleri,

g) Hak sahibi: Devlet katkısı ödemesine hak kazanmak için gerekli şartları sağlayan gerçek kişiyi,

ğ) Katılımcı: Çeyiz hesabı sözleşmesine göre adına bankada hesap açılan gerçek kişiyi,

h) Sözleşme: Banka nezdinde çeyiz hesabı açılmasına yönelik olarak banka ile katılımcı arasında yapılan çeyiz hesabı sözleşmesini, ifade eder.

Çeyiz hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar

MADDE 4- (1) Türk vatandaşları veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına giren kişiler bankalarda çeyiz hesabı açabilirler.

(2) Çeyiz hesabı, bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu olarak açılabilir. Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

(3) Katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına 5 inci maddede belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.

İlgili  Evlilik Kredisi Nasıl Alınır?

(4) Çeyiz hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir.

(5) Katılımcı birden fazla çeyiz hesabı açamaz. Çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamaz.

(6) 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planı

MADDE 5- (1) Çeyiz hesabına ilişkin ödemeler düzenli ödeme şeklinde yapılır.

(2) Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 Türk Lirası, üst sınır 1.000 Türk Lirasıdır. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların üç katı geçerlidir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.

(3) Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.

(4) Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz.

(5) Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz.

(6) Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

(7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlali durumunda hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılır ve hesaba Devlet katkısı ödenmez.

Devlet katkısına ilişkin esaslar

MADDE 6- (1) Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;

a) Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,

b) 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,

c) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi, gerekir.

(2) Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez.

(3) Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10’udur. Ancak, ödenecek tutar 4.000 Türk Lirasını geçemez.

b) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 4.500 Türk Lirasını geçemez.

c) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.000 Türk Lirasını geçemez.

Devlet katkısı ödemesi

MADDE 7- (1) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve hak sahibine çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenir.

(2) Katılımcı, evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesi gereğince ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat eder.

(3) Banka ay içerisinde yapılan Devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol eder ve takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan form çerçevesinde tek liste halinde Bakanlığa iletir. Bakanlık söz konusu bilgileri bankalardan elektronik ortamda da istemeye yetkilidir.

(4) Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden on işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısının çeyiz hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar. Bakanlıkça yapılacak ödemelerde çeyiz hesabının bulunduğu bankanın kayıtları ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgiler esas alınır.

(5) Banka, Devlet katkısını en geç Bakanlıkça aktarılmasını takip eden işgünü kendi nezdindeki hak sahibinin çeyiz hesabına aktarır veya hak sahibinin kullanımına hazır hale getirir.

(6) Katılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir.

İlgili  Çeyiz Hesabı Nasıl Açılır?

(7) Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından çeyiz hesabının bulunduğu banka sorumludur. Banka hak sahipliğinin tespitinde, hak sahibi tarafından verilen ilk evliliği olduğuna dair belge ile kendi nezdindeki bilgileri kullanır.

Çeyiz hesabı sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar

MADDE 8- (1) Katılımcı ile banka arasında imzalanacak çeyiz hesabı sözleşmesinde, diğer hususların yanı sıra;

a) Çeyiz hesabına ilişkin bilgilerin Bakanlık ile paylaşılmasına izin verildiğine dair yazılı onaya,

b) Katılımcının başka bir çeyiz hesabı bulunmadığına dair beyannamesine,

c) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden bilgi paylaşımı için muvafakatnameye,

ç) Evlilik tarihi itibarıyla Devlet katkısına esas olacak birikim tutarının hesaplanma usul ve esaslarına, yer verilir.

(2) Devlet katkısı ödemesi yapıldıktan sonra hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılır.

(3) Ödeme planı aylık veya üç aylık olarak çeyiz hesabı sözleşmesinde belirlenir. Ödeme planı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilir.

Raporlama ve sorumluluk

MADDE 9- (1) Bankalar çeyiz hesabına ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa iletir.

(2) Bakanlık, Devlet katkısı ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi, gerek yazılı gerekse elektronik ortamda istemeye yetkilidir.

(3) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sürelere uyulmamasından ve Bakanlığın talebi üzerine süresinde yapılmayan bildirimlerden kaynaklanan hak kayıplarından ve doğan zararlardan banka sorumludur.

(4) Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

Denetim

MADDE 10- (1) Çeyiz hesaplarının denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılır. Bakanlık, bankalar ve ilgili gerçek ve tüzel kişiler, çeyiz hesapları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, istenen şekilde, gizli dahi olsa, Hazine Kontrolörleri Kuruluna vermekle yükümlüdür.

(2) Hazine Müsteşarlığı, denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Hak sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabındaki birikim miktarının Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hak sahibinin Devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısına hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.

(3) Bankaların çeyiz hesabına ilişkin reklam, ilan ve benzeri duyurularında çeyiz hesabı ifadesini kullanmaları zorunludur. Bankalar bu ifadeye eklemeler yapabilirler.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin duyulan tereddütleri ve uygulamaya ilişkin diğer sorunları gidermeye ilgili kamu kurumlarının görüşlerini almak kaydıyla Bakanlık yetkilidir.

 

 

Çeyiz Hesabı Açan Bankalar

Kamu Mevduat Bankaları ; Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank.
Özel Mevduat Bankaları; DenizbankTürk Ekonomi Bankası, Akbank, Şekerbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Turkısh Bank, Fibabanka, Anadolubank…
Kamu Katılım Bankası; Ziraat Bankası..
Özel Katılım Bankaları; Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Ve Kredi Bankası, Turkısh Bank, Fibabanka, Anadolubank…

Daha detaylı bilgileri açıklamalar geldikçe buradan yazacağız.

Artık bankalardan çeyiz hesabı açabiliyorsunuz, bu tür fırsatları kaçırmayınız.

Ziraat Evlilik Kredisi makalesini okumanızı tavsiye ediyoruz.

Evleneceğim ama param yok diyenlere tavsiyeler adlı makalemizi okuyun.

Bir önceki yazımız olan En Kolay Kredi Veren Bankalar 2018 başlıklı makalemizde 5 dakikada kredi, anında kredi ve en hızlı kredi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Evlilik Kredisi Başvurusu (Devlet Destekli) Konusuna 99 Yorum Yapıldı
 1. Sema dedi ki:

  İyi günler ben ve nisanlim üniversitede okuyororuz okul bitmeden evlenmeyi düşünüyoruz devletimizin verdiği faizsiz krediden almak istiyoruz bir çok yeri aradik ama boyle bir şeyin olmadigini söylediler ama internette boyle biseyin oldugu konusuluyor lütfen rica etsem bir bilginiz varsa yardimci olabilirmisiniz.

 2. sinan dedi ki:

  Yaş sınırlaması çok yanlış bunun bir çözümü olmalı

 3. Bülent YILMAZ dedi ki:

  Fuat bey iyi günler,
  benim yaşım 26, nişanlımın yaşı 23,
  ikimizden birisi bu krediyi çekebiliyormu?
  nikâhımız 8 haziranda. nikahtan önce mi çekilmesi gerekiyor hemen elimize geçermi para hangi bankadan ne şekilde çekebiliriz kosullari nelerdir çeyiz değil evlilik kredisi mi nedir bu olay tam olarak detayli bir şekilde açıklamanız mümkün mü? Mail atabilirseniz cok sevinirim kolay gelsin

 4. mehtap dedi ki:

  merhaba ne zmn yürürlüğe
  giriyor acaba bu kredi

 5. Yusuf Ak dedi ki:

  S.a ben 22 yasindayim daha nisan yapamadim maddi sikintidan dolayi ben calismiyor sigortamda yok basvuru yaparsam netice alabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim babamda emekl

  1. Yusuf Ak dedi ki:

   Bide sanirim bugun gectimi oyle bisey duydumda yinede bilgi verirseniZ iyi olur

 6. Ugur dedi ki:

  TAMAMDA ANLAMADIGIM SEY 3 YIL BU INSANLAR NASIL PARA YATIRACAK SOYLERMISINIZ PARAMIZ OLSA DEVLETTEN NIYE ISTIYELIM COK SACMA DUZENLEME OLMASI SART

  1. EZGİ dedi ki:

   BENCEDE 3 SENE ÖNCEDEN EVLENECEGIMZ BELLIMI YANI NE SACMA

 7. Nasrullah dedi ki:

  S.a hangi bankalar veriyor ve nasıl baş vuruluyor

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Denizbank ve devlet bankalarının çalışmaları bulunmaktadır

   1. ferat dedi ki:

    Ben ziraat bankasına gittim öyle bişey yok dediler böyle bi söylenti varmış ama bu tür bi kredi falan yok dediler bu nasıl oluyor hani yürürlüğe girmiş ti ben evleneceğim bu kredi hakkında nerden bilgi alabilirim

   2. ferat dedi ki:

    Fuat bey
    Bu devletin verdiği 10000 tl lik kredisi yürürlüğe girmiş mi ben ziraat bankasına gittim öyle bişey yok dediler bana yardımcı olur musun abi bi bilgin varmı

    1. Fuat CAKMAK dedi ki:

     Şu an için bu konu askıda bekleyip göreceğiz. Suların biraz durulup kışın gelmesi bekleniyor.
     Siz evlilik kredisi altında şu an için kredi kullanamazsiniz evet yok derler lakin normal bireysel kredi her zaman alabilirsiniz. Evlilik kredisinin cazip tarafı faiz oranıdır lakin şimdilik bununla ilgili çalışmaların durduğu doğrudur.

 8. yusuf dedi ki:

  Konuyla ilgili bilgi varmi acaba varsa aydinlatila bilirmiyiz ?

 9. Fuat CAKMAK dedi ki:

  Devlet destekli evlilik kredisi ve evlilik kredisi hakkında tüm sorularınız için soru cevap sitemizi kullanabilirsiniz.

  1. Kemal Araci dedi ki:

   Ben yetimim. Benim yaş 26 esiminnki 20 2 ay sonra düğünümüz var alabilirmiyiz bu krediyi

  2. YAŞAR dedi ki:

   Ben evleneli3 ay oldu bu kredi ne zamn yururluye girecek birde ben bankalara bas vurdum kredi ckmyor bi yardm nasl olur

  3. Fuat CAKMAK dedi ki:

   https://www.kredi.gold/soru-cevap/ buradan bankacılara danışabilirsiniz efendim

 10. fuat çakmak dedi ki:

  Evlilik kredisi hakkında aklınıza takılan tüm sorular için 7/24 burdayım dostlarım.

  1. Cansu dedi ki:

   Fuat bey merhaba .ben 4 senelik evliyim 26 yasindayim ve 2 yasinda cocugum var .sorum su .bende bu sene gecis ile uni kazandim 3.sinifan devam edicem .acaba bu kresi ve ya herhangibi bursdan yararlanabilir miyim.nette bazi sitelerde evlilerin kredi burs lari silenecek die yazilar okudum .ogrenm kredisi ne basvurdum zaman geri odemeyecekmiyim . Birde bu evlilere yardm kredisi nasil oluyir aydinlatirsaniz sevinirim .tesekkurler..

  2. Yasin dedi ki:

   Abi benim bankaya 20 bin borcum Evlenicem nasil kredi alabilirmiyim yardimci olabilirmiyim

  3. Yasin dedi ki:

   Hangi bankadan başvuru yapılabilir.

  4. gzm dedi ki:

   Evlilik kredisi yururluluktemi acaba

  5. Şeyhmus dedi ki:

   Fuat bey ben üniversite mezunuyum ama Kız arkadaşım halen öğrenci son sınıfta evlenmek istiyoruz bu öğrenciler için bi yasa çıkmış onu öğrenmek istiyoruz öğrenciyken evlenirsen aldığın kredi bursa çevriliyormuş ve sana devlet 10.000 lira veriyormuş ne kadar doğru ve bunu yapmak için şartları varmı ve nerelere başvurmak lazım bunun için

   1. ezgi dedi ki:

    merhaba, durum hakkında bilgi edinebildiniz mi acaba?

 11. izzet dedi ki:

  şuan devlet destekli evlilik kredisi veriliyor mu acil cvp verirmisiniz?

 12. Ali dedi ki:

  Yaşım 26 yani yararlanamıyormuyum Fuat bey

 13. Şaban dedi ki:

  Bir sorum olacak Ben evlenmek istiyorum 24 yaşındayım 50.000 TL bana banka verir mi faizsiz

 14. kenan dedi ki:

  merhaba ben kenan 30 yaşindayim evliydim boşandim cocuk yok anlaşmali boşan maydi ve başkasiyla evlenmek istiyorum ama içrali borcdan dolayi kirmizi kalemde var bankalarda kiradi vermiyor ben bundan yarallanabiliyormuyum YARDİMLARİNİZ İÇİN TŞK EDERİM

 15. Mehmet dedi ki:

  Irtibat numaralarını bilen var mi acaba verebilir misiniz biliyorsanız telefonda soracagimda

 16. Ahmet Fırat dedi ki:

  Yeni evleneceğiz bu evlilik kredisi tam bize göre başvuru şeklini yazınızdan kolayca öğrendim. Bunları uygulayıp dediğiniz yerlere gidip başvuru yapacağız. Teşekkürler.

  1. Kredi Notu dedi ki:

   Biz teşekkür ederiz.

 17. serdar dedi ki:

  Merhaba ben nereye gitsem evet var ama taslak olarak ortada birsey yok diyorlar ama bunu almak ıstıyorsanız uzerınızde ev araba banka hesabınızda olmaması gerekmektedir 2013 ten beri var ben o zman bekarım evlendim cocgum olucak allahın ıznıyle ama hala kabul edilmedi hedef 2023. ama dedigim gıbı sosyal hizmetler gıdıp basvuru yapmanız gerekiyormus fakirlik belgesi falan gerekiyormus eger onlar olaylarda banka. Otomatik kredı veriyormuş

 18. yusuf dedi ki:

  Acaba bu nezaman yururluge girer ? Bi 10 yil surmese iyi 😉

 19. Bursali 16 dedi ki:

  Selamun aleykum benim yasim 23 esimin yasi 20 bu evlilik kredisinden yararlanbilirmiyim? Herhangi sabikamiz falanda yok kriterlerde uyuyo simdiden teşekkürler..

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   -Uygulamaya kapsamında evlilik tarihinden önce en az üç yıl boyunca, aylık en az 100, en fazla bin TL yatırmak gerekiyor.

   -Ödemeler üçer aylık (üç ayda bir en az 300 en fazla 3 bin TL) dilimler halinde de yapılabilecek.

   -3-4 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 10’u kadar (devlet katkısı 4 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15’i kadar (devlet katkısı 4 bin 500 TL’yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20’si kadar (devlet katkısı 5 bin TL’yi aşmamak koşuluyla) katkı alınabilecek.

   -Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde, evlilik cüzdanı ve ilk evlilik olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurulması durumunda, en geç iki ay içinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabilecek.

 20. samet dedi ki:

  abi ben 24 yasindayim bankaya borcum vardi avukatlik olmustum ama borcumu ödedim ve simdi evlenecem abi evlilik yasasindan yararlana bilir miyim peki

 21. Simyaci dedi ki:

  Ceyiz hesabinin hic mantikli yani yok. Insanlara 5000 tl yardim gibi lanse ediliyor. Ceyiz hesabina basvurup beklemektense paranin degerini dusurmeden birikim yapmak daha mantikli.

 22. ömertural dedi ki:

  Evlilik kredisi onaylandı mi ??? Bir yyardımcı olurmusunuz

 23. Fuat CAKMAK dedi ki:

  Son HALİYLE YASALAŞAN ÇEYİZ HESABI KOŞULLARI

  -Uygulamaya kapsamında evlilik tarihinden önce en az üç yıl boyunca, aylık en az 100, en fazla bin TL yatırmak gerekiyor.

  -Ödemeler üçer aylık (üç ayda bir en az 300 en fazla 3 bin TL) dilimler halinde de yapılabilecek.

  -3-4 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 10’u kadar (devlet katkısı 4 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15’i kadar (devlet katkısı 4 bin 500 TL’yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20’si kadar (devlet katkısı 5 bin TL’yi aşmamak koşuluyla) katkı alınabilecek.

  -Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde, evlilik cüzdanı ve ilk evlilik olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurulması durumunda, en geç iki ay içinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabilecek.

 24. mustafa dedi ki:

  efendim ben ve evleneceğim nişanlımın yaşı 22-20 biz nasıl başvurabiliriz

 25. engin dedi ki:

  fuat bey 18/24 yaş arası denmiş 24 yaş üstü insandan sayılmıyormu ben 32 yaşındayım neden ayrımcılık yapılıyor burada saçmalıktan başka birşey değil

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Valla ne deseniz yeridir haklsınız

   1. şermin büyükkol dedi ki:

    Mrb Fuat bey evlilik kredisi için bilgi alabilir miyim

    1. Fuat CAKMAK dedi ki:

     Gerekli bilgiler makalemizde.mevcut efendim

   2. yusuf dedi ki:

    Fuat bey ben 22 yasindayim sigortam yok calismiyorumda bundan yararlana bilirmiyim ?

  2. eda dedi ki:

   Evet engin bey hakli bence 25 yas üstü olmasi lazim.evlenebilseydik zaten bu yaşa kadar beklemezdik yani çoluğu cocugu evlendirin sonra da boşanmalar neden artti onu sorgulayin.

 26. ARZU dedi ki:

  Fuat bey hangi banka veriyor bu krediyi tam olarak nezaman başvurabiliriz

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Konuyla ilgili yasa taslağı meclise sunuldu şayet henüz bir bilgilendirme yok olunca buradan hemen yayınlayacağız.

 27. GÖKHAN dedi ki:

  BEN 26 YAŞINDAYIM nasıl yürüyor bu işlemler yasa olarak kabul edildi mi

 28. rukiye dedi ki:

  merhabalar benim anlamadığım bişey var burda faizsiz devlet kredisi yazıyor ama hangi bankadan araştırdıysam hepsinde faiz bulunuyor belirli bankalar mı faizsiz veriyor acaba

 29. Erol dedi ki:

  İyi günler 1 yıllık evliyim 24 yaşındayim asgari ücretle çalışıyorum bu krediyi alabilirmiyim ve varmı halen

 30. Yilmaz dedi ki:

  Devlet desteklik evlilik kredisi almak istiyorum nasıl alicam hangi bankadan alicam yardımcı olur musunuz

 31. metin dedi ki:

  neden yaş sıtandartı koyuluyor 18 26 yaş alma hakkına sahip ken 40 42 yaş neden faydalanamıyor devlet burdada ayrımcılık ve kayrımcılık yapıyor ne iş bu yaaaa

 32. Kader dedi ki:

  Evleniceklere olan çiftin ikisinindemi 18-24 yaş arası olması gerekiyor. Sadece başvuracak kişinin olması yeterlimi?

  1. Fuat Çakmak dedi ki:

   Evet Kader hanım evlenecek olana 2 çiftin de 18 ile 24 yaş aralığında olması gerekiyor. Eğer biri 24 yaşından büyük ise evlilik kredisinde maalesef yararlanamıyor çift..

   1. Mine dedi ki:

    Ben evliyim ve okuyorum eşim 1400 alıyo başvurmak istiyorum ama nerden alınacağını nasıl alacağımı bilmiyorum lütfen bana yardımcı olurmusunuz

 33. Ferhat dedi ki:

  Evlilik kredisinden nasıl faydanabiliriz? Bana detaylı şekilde mail gönderirseniz sevinirim. İyi çalışmalar kolay gelsin.

  1. Fuat Çakmak dedi ki:

   Merhabalar Ferhat bey;

   Sitemizdeki bu yazımızı okursanız detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca mail olarak da size dönüş sağladım. İyi günler.
   https://www.kredi.gold/devlet-destekli-evlilik-kredisi-2015.html

 34. fatih dedi ki:
 35. Yasemin dedi ki:

  Bu kanun şu an yururluktemi peki.

 36. Necati ŞANARAL dedi ki:

  Nasil bas vuruyoruz bilgi almak istiyorum 0549 238 8359

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   -Uygulamaya kapsamında evlilik tarihinden önce en az üç yıl boyunca, aylık en az 100, en fazla bin TL yatırmak gerekiyor.

   -Ödemeler üçer aylık (üç ayda bir en az 300 en fazla 3 bin TL) dilimler halinde de yapılabilecek.

   -3-4 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 10’u kadar (devlet katkısı 4 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15’i kadar (devlet katkısı 4 bin 500 TL’yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20’si kadar (devlet katkısı 5 bin TL’yi aşmamak koşuluyla) katkı alınabilecek.

   -Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde, evlilik cüzdanı ve ilk evlilik olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurulması durumunda, en geç iki ay içinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabilecek.

 37. Eyüp dedi ki:

  Merhaba Fuat bey . Oncelikle soyle bahsedeyim . Mesela ben evlenicem sigortali calisan birisiyim evlenirken bu sartlar altinda devletten evlilik kredisini alabiliyomuyuz ? Saygilarimizla …

 38. Cemre dedi ki:

  Kredi sartlari nedir peki yine puan mi tutmasi gerekiyor gunumuz sartlarinda kredi cekmek kolay degil cunku. Tam olarak aranan sartlar nedir

 39. metin dedi ki:

  bu krediyi hangi bankalardan alabiiyoruz

 40. ibrahim dedi ki:

  lütfen yardımcı olun evlilik kredisi almak istiyorum annem makıneye bağlı olduğu için çalışamıyorum yardımcı olun allah rızası için

 41. Nilayyy dedi ki:

  Ben devlet katkili faizsiz kredi almak istiyorum maddi durumlar yuzune dugun yapamjyoruz nereye basvuru yapabilirimmm

 42. mehmet dedi ki:

  nasıl alacağız bu desdeği anlamadım

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Mehmet Bey bizde şahsen gidip sorduk kanun aslında taslakta bekliyor size önerim biraz daha bekleyin şu an da giderseniz normal ihtiyaç kredisi muamelesi cekecek ler zaten anlıyorum biz takibindeyiz konunun çok az kaldı

 43. mehmet dedi ki:

  ben gittim bankaya ziraat bankasına böyle bi bilgi bize ulaşmadı dedi

 44. yaren dedi ki:

  alabiliyormuyuz bu krediyi

 45. Mustafa Can dedi ki:

  benim yaşım 25 ve sözlüm 21 yaşında.be askere gidip geldikten sonra tahmini 2 yıl sonra evlenmeyi düşünüyoruz.27 yaşında olurum tahmini. ama 27 yi doldurmamış olurum. bankada çeyiz hesabını ne zaman açmamız gerekiyor? bankada hesap açtırmak için mi son yaş 27? ben şimdi açtırsam 3 yıl hesaba para yatırdım derken yaşım 28 olacak. o zaman iptal mi olur bu yardım?

 46. Yasin Buğra Yağcı dedi ki:

  Merhaba ben yasin üniversite 1. Sinif ogrencisiyim 4 şubat 2017 de evlendi kesimde benim gibi öğrenci bize 10 bin kredi alabilecegimizi söylediler fakat bu konu Tokat,da aile sosyal politikalara müracaat ettik fakat böyle bir yasa olmadigini söylediler hangi kapiyi calsak bizi aydinlatici bilgi vermiyorlar çok zor durumda kaldik bizi aydinlatirsaniz çok sevinirim

  1. Ömer Murat dedi ki:

   Selamünaleyküm hocam, aynı durumdan bende muzdaribim ben bimer açtım mevzuyu bana döndüklerinde böyle bir yasanın olmadığını hatta taslağının dahi yapılmadığını şu an yürürlükte olan devlet desteğinin sadece çeyiz hesabı olduğunu bizzat arayarak bildirdiler.
   Allah yardımcınız olsun

 47. Yns dedi ki:

  Acaba şuan yürürlüktemi evlilik kredisi

 48. Yaseminc dedi ki:

  Böyle bi mantık yok ya adam 3 sene para biriktirse devletin yardımına ihtiyaç mı duyar sanki o kadar parayı biriktirebilmiş olsa zaten evlenir bide yaş 24 en fazla okumasın millet o zaman direk çalışmaya başlasın para biriktirsin devlette keyfe göre yasayı bilmem kaç sene sonra kabul etsin mantığa bak Allah ıslah etsin 5 kuruş almadan 3 kuruş vermiyor kimseye nasıl bir yapıyla sınanıyoruz ya hayret..!!

 49. Ahmet dedi ki:

  Ben bugun vakıfbanka, ziraat banka, ing banka ve kuveyte gittim fakat böyle birşey olmadığını söylediler. Siz böyle bir haber yapıp kaynağını veya hangi banka olduğu bilgisini vermiyorsunuz. Konuyla alakalı bilgilendirme rica ediyorum.

 50. yahya dedi ki:

  Çiftler in ikisindemi yaşı 25 altı olmak zorunda
  ???

 51. Dilek dedi ki:

  Merhabalar yazınızı çok açıklayıcı olmuş teşekkür ederim. Bizde yeni evleneceğiz ve devlet destekli evlilik kredisi hakkında araştırmalar sonucu sizin siteniz geldi ve detaylıca her şeyi öğrendim. Teşekkür ederim.

 52. Veli unsal dedi ki:

  Fuat bey 8 ağustos 2016’da düğünümuz var nişanlım 22 ben 23 yaşındayım devlet destekli bir krediden yararlanabilir miyiz ikimiz de asgari ücretle çalışıyoruz ben üniversite son sınıf öğrencisiyim nisanlim lise mezunu . Bilgilendirirseniz çok müteşekkir olurum .

  1. Gökhan dedi ki:

   Ben seni ayakta alkışlıyorum kardeşim. Senin gösterdiğin cesareti dünya üzerinde çok az insan gösterir. 23 yaşındasın üniversite son sınıfsın asgari ücretle çalışıyorsun ve tekrar söylemek istiyorum asgari ücret.. Ya baba zengin diyeceğim baba zengin olsa senin asgari ücretle ne işin olur. Gerçekten çok büyük bir başarı.. Yaşadığın şehir İstanbul ise zaten sonsuza dek susacağım..

 53. Agt dedi ki:

  10 bin cok az vermişken 20 30bin verin barii

 54. Kaan Balcı dedi ki:

  Merhaba fuat bey nişanlım KTÜ mezunu ikimizinde yasi 23 bu krediden yararlanabilir miyiz ve bu kredi ne zaman yürürlüğe girer herhangi bir fikriniz varmı teşekkür ederim

 55. Kaan Balcı dedi ki:

  Merhaba lar

 56. hasan kaymak dedi ki:

  iyi günler fuat bey devlet desteği olarak verilen evlilik kredisi yürülüğe ğirdi mi şuan devlet bankalarında başvuru yapmamız mümkün mü teşekkürler iyi günler

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Henüz yürürlüğe girmedi bekliyoruz Hasan Bey

 57. akrep dedi ki:

  Zaten insan parası olmadıgi için 26-30 yasına kadar evlenememiştir. Asıl yardımı zor şartlarda evlenmek isteyip evlenemeyen 26 yaş sonrasına yardım edin…

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Gayet haklısınız

   1. kara cocuk dedi ki:

    Merba ben 2yil once kredibkartim yuzunden takipe alinmistim borclarmin hepsini kapattim simdide evlenmek istiyorum bankalr bana normal kredi vermiyor acaba bu kanun cikarsa boyle kredi alabilirmiyim maasimi duzenli olarak bankadan aliyorum

 58. çigdem dedi ki:

  Merhaba esim 25 yasinda tsk personeli ayni zamandan acik ogretim fakultesi ogrencisi ben 24 yasindayim. Lisans mezunuyum calismiyorum yasa olurda yaza kadar kabul gorurse bu krediyi çekebilir miyiz bu sartlarda

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Muhtemelen çekemezsiniz Çiğdem hanım

 59. ali dedi ki:

  devlet sesimizi nezaman duycak ve ne zaman yürürlüge gircek üç senedir bekledim yasım 24 oldu bu sene girmesede dahada alamicam ve cok saçma durum olcak bu nedir 3 yıldır paketi bekliyorum durumumda yok zaten en sonunda nişanlımdanda olucam

 60. ramazan dedi ki:

  Fuat bey ben 27 yaşındayım nişanlım 24 yaşında bu şekilde ben yararlanamıyorum nisanlım in yaşı tutuyor nişanlım kullana bilirmi yoksa ikimizde aynı yaşta mi olmaliyiz yoksa sadece erkermi kullanabilir bunla ilgili cevap yazarsanız sevinirim

  1. Fuat CAKMAK dedi ki:

   Konuyla ilgili yasa henüz yürürlüğe girmedi lakin normal kredi başvurusu yapıp kredi kullanabilirsiniz.

 61. yusuf dedi ki:

  Ben 28 nisanlim 21 ve üzerime kayıtlı ev ve tarla tapusu var ben yararlanabiliyormuyumveya nisanlim yararlanabilirmi

 62. Ahmet Öner dedi ki:

  Nerden başvuru yapıcaz yardimci olurmusunz

 63. Cafer dedi ki:

  Slm herkese ben bisey soracaktim benim bir gayinim var anneside babasida vefat etti.. babasi emekli maasini sadece 6ay ala bildi ..anneside vefat edince cocuk bekar olarak ortada kaldi ..ben bakiyorum suan calisiyor ama evlenecek gucu yok na pa bilir bu kisii saygilarimla

Bir Cevap Yazın

Sayfa başına git
Önceki yazıyı okuyun:
Hangi Bankada Hesabım Var Nasıl Öğrenebilirim?

Günümüzde bankaların bizlere sağladığı pek çok kolaylıklar neticesinde birçoğunda hesabımız bulunmaktadır. Bu nedenle hangi bankada hesabım var nasıl öğrenebilirim diye merak...

Kapat